Projecte

La Gestió Col·laborativa de la Medicació (GCM) coneguda també amb el nom de Gestió Autònoma de la Medicació (GAM), és una iniciativa desenvolupada a principis dels anys noranta al Quebec (Canadà), per part d’equips de recerca en col·laboració amb la societat civil, i especialment, amb els usuaris i usuàries dels serveis de salut mental i els seus defensors (advocacy groups). En els darrers anys ha rebut un fort impuls amb la translació d’aquesta experiència a Brasil, en el marc de l’Alliance Internationale de Recherche Universités – communautés, Santé mentale et Citoyenneté (ARUCI-SMC).

La GCM parteix d’un enfocament que potencia la participació de la persona consumidora de psicofàrmacs, en especial de medicació anti-psicòtica. El propòsit és permetre que aquests consumidors, habitualment en risc d’exclusió, tinguin accés a tota la informació necessària sobre els medicaments i sobre les seves alternatives. Hi ha diversos estudis que mostren que entre un 25 i un 50% dels usuaris amb un diagnòstic d’esquizofrènia, no aconsegueixen el resultat previst pel tractament, tot i haver-lo completat amb regularitat.

Aquesta situació no ha canviat de forma notòria amb la l’aparició dels antipsicòtics de segona generació. Els efectes físics i psicològics no desitjats (augment del pes corporal, risc de síndrome metabòlic, dificultats de concentració, efectes en l’autoestima, etc.), així com els significats socials vinculats (estigmatització, discriminació, etc), per als usuaris poden ser més importants que els efectes tangibles dels medicaments. Tots ells, són factors que provoquen una desigualtat en l’accés a la salut i dificulten l’aliança terapèutica i l’autonomia d’aquest col·lectiu.

Aquest projecte té per objectiu adaptar l’experiència de la GCM a l’àmbit català, i desenvolupar-la a través de l’edició d’una Guia específica de GCM, després d’una intensa investigació etnogràfica i qualitativa focalitzada. Una guia que serà dissenyada per un equip interdisciplinari en col·laboració amb un grup d’usuaris, cuidadors i professionals de la salut mental, i que serà disseminada utilitzant el potencial de la Ràdio Nikosia i altres canals de comunicació. Es tracta d’una investigació orientada a la implementació de polítiques de salut integradores i sostenibles en l’àmbit de la salut mental que possibilitin tant la promoció de la participació dins d’aquest col·lectiu, com l’assoliment de la ciutadania amb plenitud.  

Pots llegir un resum del projecte, aquí.

Objectius

Els objectius del nostre projecte són:

  1. Analitzar en profunditat les experiències de GCM en els àmbits en que han estat desenvolupats, a través de la revisió de la literatura i de l’intercanvi amb els equips de Canadà i Brasil. Aquest objectiu serà factible amb la inclusió dels membres dels equips promotors de les experiències de Canadà i Brasil al nostre equip de recerca.
  2. L’estudi de la gestió dels medicaments a Catalunya es durà a terme a través d’una anàlisi quantitativa i etnogràfica de dos centres de salut mental d’adults, integrats en la xarxa pública d’atenció a la salut mental a Catalunya (CSMA Badalona i CSMA Nou Barris). Alguns dels professionals d’aquests centres participen en el nostre equip de recerca. De manera específica, aquest objectiu implica també analitzar els obstacles existents en la gestió col·laborativa de la medicació. A més a més, s’examinaran els espais de la coproducció de solucions compartides entre usuaris, professionals i cuidadors, així com les maneres d’abordar l’autocura en els processos de tractament.
  3. Elaboració d’una Guia GCM adaptada a la realitat social i cultural de Catalunya. No es tracta de reproduir el que s’ha realitzat en altres contexts, sinó d’adaptar-ho a les condicions específiques del nostre àmbit, doncs la filosofia que articula la GCM és la construcció dialògica i participativa dels sabers locals (local knowledge). Per tal d’assolir aquest objectiu prèviament es crearà el Laboratori FerRecercaAmb, un espai de treball i investigació de caràcter estable, que impliqui el treball col·laboratiu d’usuaris, professionals, cuidadors i investigadors, amb la finalitat de proposar contribucions, avaluar impactes i actuar com a Consell. Per aconseguir aquesta fita es tindrà en compte l’experiència dels Grups de Pensadors existents a la Fundació Congrés Català de la Salut Mental FCCSM, donat que alguns participants d’aquesta experiència són també membres de l’equip d’investigació.

En aquesta línia, cal tenir en compte algunes consideracions:

  1. Les guies GCM no són guies d’ús de medicaments, sinó eines per al treball diari i reflexiu dels propis usuaris en relació a les seves experiències amb la medicació, i sobre les seves necessitats de salut percebudes.
  2. Les guies GCM no s’han elaborat com a models similars als clinical trials, tot i que en un futur, no es descarta la possibilitat d’elaborar un assaig clínic que permeti analitzar l’eficàcia i l’eficiència d’aquesta iniciativa. Ara bé, la proposta que s’exposa en aquest projecte no implica cap procediment similar als assajos clínics. En tot cas, podria ser considerada com una investigació prèvia als mateixos.  
  3. Difusió dels resultats entre els cercles científics, els àmbits dels usuaris, dels professionals i dels familiars, a través d’alguns canals com la Asociación Sociocultural Radio Nikosia, que participarà activament en el projecte. La disseminació suposarà també la creació d’un documental audiovisual.
  4. Autoavaluació del projecte a través de tècniques qualitatives com l’auto-observació, l’auto-etnografia, l’observació participant i els grups de discussió, amb la participació d’investigadors, usuaris, cuidadors i professionals de la salut.